Algemene voorwaarden

Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten. De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden. De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen. Het is verboden om van het optreden geluids- en/of audiovisuele opnamen te (doen) vervaardigen, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest.

Bijzondere rechten en verplichtingen van de Artiest

De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de Artiest. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door de Artiest worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiest het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden. De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiest zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest van aanspraken van derden terzake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

Overmacht

Indien de Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de Opdrachtgever desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in contract aan de Artiest verschuldigd zijn en voldoen.

Slotbepalingen

Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 weken na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan de Artiest heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod van de Artiest in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met het optreden met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden. Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen. Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.

Elektriciteit

Binnen 10 meter van het podium dienen aanwezig te zijn: minstens 2 gescheiden randgeaarde groepen van 220 Volt, 16 Ampère. Of een krachtstroomaansluiting van 32A tenzij anders aangegeven. Alles volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften.

Privacyverklaring

Welke gegevens verzamelen we? Wanneer jij ons contactformulier invult zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: Voor- en achternaam; E-mailadres. Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens? Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.